Obchodní podmínky a podmínky užití

Poslední změna: 20.8.2022

1. Rozsah a předmět podmínek užití

Tyto standardní podmínky užití (dále jen "Podmínky užití") upravují používání online her a dalších služeb, jako jsou fóra a podpůrné systémy, které poskytuje Kateřina Ottová, Jakubské Náměstí 6, Brno 60200, Czech Republic, IČ:87643871, osoba podnikající podle práva České republiky. (dále jen "Poskytovatel").

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Tyto podmínky pokrývají placené nabytí a používání digitálního zboží. „Digitální zboží“ jsou klientský software pro online hry, které jsou již dostupné nebo budou vydány později v čase, prémiová měna a individuální předměty nebo ty spojené v balíčku pro online hry poskytované Poskytovatelem.

Poskytvané služby jsou určeny výhradně koncovým spotřebitelům. Služby lze využívat buď ve formě bezplatných online her a služeb, nebo jako online hry a služby, ke kterým lze za úplatu získat určité virtuální předměty a práva. V některých případech lze služby využívat také za jednorázový nebo pravidelný poplatek ("členství"). Pokud tyto Podmínky užití výslovně nestanoví jinak, vztahují se obdobně i na placené služby, včetně členství.

Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz služeb Poskytovatele bez předchozího upozornění v případě naléhavých technických důvodů nebo z důvodu nutných údržbových prací. Ve všech ostatních případech bude poskytnuto přiměřené předchozí upozornění s využitím vhodných prostředků.

Služby Poskytovatele lze používat pouze v aktuálně platné verzi.

Služby Poskytovatele jsou určeny výhradně pro zábavu spotřebitelů. Je zakázáno je používat za účelem dosažení zisku. Výjimky vyžadují výslovný předchozí písemný souhlas Poskytovatele.

Uživatel odpovídá za aktuálnost a vhodnost jím používaného softwaru a hardwaru, zejména pro účely používání nových verzí nebo jiných aktualizací služeb Poskytovatele.

Služby Poskytovatele podléhají platným pravidlům hry nebo užívání (dále jen "pravidla"), pokud existují, v nichž jsou podrobně stanovena vlastnická a majetková práva Poskytovatele. V případě rozporu mezi Podmínkami užití a Pravidly mají přednost tyto Podmínky, pokud v konkrétním případě není dána přednost Pravidlům.

Odlišná pravidla uživatele nebo obecné podmínky se neaplikují.

2 Obecná ustanovení týkající se uzavření smlouvy

Aby mohl uživatel využívat služby Poskytovatele, musí být zaregistrován. To neplatí v případech, kdy je z požadavku na registraci učiněna výjimka (např. u hlášky "Hrajte právě teď!", "Hrajte nyní" a podobné). Uživatel musí být vždy registrován, aby mohl uložit stav hry.

Uživateli musí být jednotlivé fyzické osoby (skupiny, rodiny, životní partneři atd. nejsou povoleny). Registrace musí být provedena osobně. Registrace prostřednictvím třetích stran není povolena.

Nezletilí mohou využívat služby Poskytovatele pouze se souhlasem příslušného zákonného zástupce a pokud uživatel dosáhl minimálního věku uvedeného v příslušné věkové kategorii.

Při registraci musí uživatel zadat určité údaje, například jméno hráče a e-mailovou adresu registrovanou na jeho jméno. Uživatel nemá nárok na přidělení konkrétního jména hráče. Jméno hráče nesmí porušovat práva třetích osob ani příslušné právní předpisy a nesmí ani urážet veřejné mravy. Uživatel je v tomto ohledu výslovně odpovědný. Stejně tak není dovoleno používat jako jméno hráče e-mailovou nebo internetovou adresu. Údaje, které uživatel uvede při registraci, musí být zcela pravdivé a úplné. Uživatel je povinen informace poskytnuté při registraci průběžně aktualizovat. Pokud je to nutné pro plnění licenční smlouvy, je Poskytovatel oprávněn požadovat vhodný doklad totožnosti, který bude po ověření neprodleně vymazán.

Zadáním požadovaných údajů na jedné z internetových stránek Poskytovatele uživatel činí nabídku na uzavření licenční smlouvy, která je zde upravena. Poskytovatel nabídku přijímá aktivací uživatelského účtu. Poskytovatel je oprávněn podmínit aktivaci uživatelského účtu ověřením e-mailové adresy uživatele (opt-in procedura). To se provede tak, že Poskytovatel zašle uživateli e-mail potvrzující přijetí nabídky a obsahující žádost, aby uživatel potvrdil svou e-mailovou adresu. V okamžiku aktivace provedené Poskytovatelem bude mezi Poskytovatelem a uživatelem uzavřena licenční smlouva v souladu s těmito podmínkami užití. V některých případech může být proces registrace odlišný od zde popsaného - zejména při registraci prostřednictvím webových stránek třetích stran (např. sociálních sítí). V takových případech bude uživatel poučen o tom, jak má předložit smluvní prohlášení požadované pro licenční smlouvu.

Alternativně k registraci prostřednictvím webových stránek Poskytovatele může Poskytovatel umožnit registraci prostřednictvím příslušných funkcí jiných webových stránek nebo sociálních sítí (např. "Facebook Connect"). V této souvislosti mohou být po udělení souhlasu uživatele provozovateli příslušné webové stránky jeho osobní údaje předány Poskytovateli. Použití tohoto druhu registračního postupu vyžaduje, aby byl uživatel zaregistrován na příslušné webové stránce nebo sociální síti v souladu s pravidly a předpisy, které tam platí. Ustanovení tohoto oddílu 2 se přiměřeně použijí i pro uzavření smlouvy.

Na registraci ani aktivaci není žádný nárok.

Po úspěšném dokončení registrace si uživatel vytvoří uživatelský účet, který může samostatně spravovat. Uživatel si může vytvořit účet na portálu Poskytovatele nebo na příslušných webových stránkách Poskytovatele. Uživatel může uživatelský účet vytvořený na portálu Poskytovatele používat i pro všechny ostatní online hry propojené Poskytovatelem s portálem Poskytovatele. Není-li při vytváření uživatelského účtu uvedeno jinak, je uživatelský účet vytvořený na stránce online hry určen výhradně pro danou online hru na stránce, na které byl účet vytvořen; nelze jej používat pro jiné online hry. Poskytovatel si vyhrazuje právo zavést technická opatření (např. v podobě portálu), která umožní používat uživatelské účty současně pro více služeb Poskytovatele.

Uživatelský účet nesmí být bez souhlasu Poskytovatele převeden nebo zpřístupněn jiným osobám.

3 OBECNÉ POVINNOSTI UŽIVATELE

3.1 PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE, UŽIVATELSKÁ JMÉNA, HESLA

Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje vždy v tajnosti. Uživatel je zejména povinen používat své přihlašovací údaje pouze v rámci služeb Poskytovatele a chránit je před neoprávněným přístupem třetích osob.

"Přihlašovacími údaji" se rozumí osobní přístupové údaje uživatele, které slouží k jeho autentizaci a vylučují jakékoli použití neoprávněnými třetími stranami. Heslo nesmí být totožné se jménem hráče a musí obsahovat nejméně osm znaků složených z kombinace číslic a písmen.

V případě, že má uživatel jakýkoli důvod se domnívat, že třetí osoba získala nebo mohla získat neoprávněné použití těchto údajů, musí o tom neprodleně informovat Poskytovatele a změnit své údaje nebo zajistit jejich změnu Poskytovatelem. Poskytovatel má navíc právo v takovém případě nebo v případě, že má jakékoliv indicie o zneužití údajů, dočasně zablokovat uživateli přístup. Uživateli bude opětovně umožněno používání, jakmile se ukáže, že podezření na zneužití je neopodstatněné.

Uživatel není za žádných okolností oprávněn používat přihlašovací údaje jiného uživatele.

3.2 VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB POSKYTOVATELE

Služby Poskytovatele obsahují obsah všeho druhu, který je chráněn zákonem o ochranných známkách, autorským právem nebo jinak chráněn ve prospěch Poskytovatele nebo třetích stran. Pokud to Poskytovatel výslovně nepovolí, není uživatel oprávněn Služby Poskytovatele ani obsah v nich zpřístupněný upravovat, reprodukovat nebo veřejně šířit a nesmí je používat k reklamě ani k jinému než smluvně dohodnutému účelu. Reprodukce je povolena pouze v případě, že je to technicky nezbytné pro účely využívání služeb Poskytovatele v souladu se smluvním ujednáním. Je zakázáno upravovat, skrývat nebo odstraňovat upozornění na autorská práva a názvy ochranných známek.

"Obsahem" se rozumí veškerá data, obrázky, texty, grafika, hudební skladby, zvuky, zvukové sekvence, videa, programy nebo softwarový kód a jakékoli další informace poskytnuté Poskytovatelem. "Obsahem" se výslovně rozumí také všechny nabídky služeb, které jsou k dispozici ke stažení.

Uživatel je povinen zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit nebo narušit služby Poskytovatele, a nesmí přistupovat k údajům, ke kterým není oprávněn.

Uživatel nemá nárok na zveřejnění vlastního obsahu v rámci služeb Poskytovatele.

Není přípustné používat služby Poskytovatele prostřednictvím anonymizačních služeb nebo podobných prostředků, které mohou potlačit nebo skrýt skutečnou IP adresu nebo původ uživatele.

3.3 POUŽÍVÁNÍ KLIENTSKÉHO SOFTWARU

Poskytovatel uděluje uživateli v souvislosti se službami, které vyžadují předchozí instalaci klientského softwaru, aby je bylo možné používat, nevýhradní (běžné) právo omezené na dobu trvání licenční smlouvy instalovat a používat klientský software. Uživatel smí klientský software reprodukovat pouze v rozsahu, který je nezbytný pro použití softwaru v souladu se smlouvou. Všechny formy komerčního využití softwaru jsou zakázány. Jakékoli úpravy klientského softwaru nebo přetransformování dodaného programového kódu do jiných forem kódu (dekompilace), jakož i jakékoli jiné formy reverzního inženýrství různých fází výroby softwaru jsou zakázány, pokud nejsou nutné k získání informací nezbytných pro stanovení interoperability klientského softwaru s jinými programy a pokud nelze stanovení interoperability požadovat jinak, zejména od Poskytovatele, a příslušné údaje nejsou použity k jiným účelům než ke stanovení interoperability a tyto činnosti provádí pouze uživatel.

4 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UŽITÍ ONLINE HER

Pokud pravidla nepovolují výjimky, může se uživatel účastnit každého kola online hry (např. světa, vesmíru atd.) pouze s jedním uživatelským účtem. Není přípustné používat více uživatelských účtů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli podle vlastního uvážení zablokovat nebo smazat takto používané účty.

Uživatel nesmí žádným způsobem manipulovat s online hrou. Uživatel není zejména oprávněn používat jakákoli opatření, mechanismy nebo software, které by mohly narušit funkčnost nebo průběh hry. Uživateli je zakázáno provádět jakékoli činnosti, které by mohly vést k nepřiměřenému nebo nadměrnému zatížení technických kapacit. Uživatel není oprávněn blokovat, přepisovat nebo měnit obsah generovaný Poskytovatelem nebo jinak zasahovat do online hry.

Uživateli je navíc zakázáno spouštět online hru v jiných programech než v internetovém prohlížeči nebo dodaném klientském programu. To se týká zejména botů nebo jiných nástrojů, které mají nahradit nebo vylepšit webové rozhraní. Stejně tak je zakázáno používat skripty a programy, které uživateli poskytují výhodu nad spoluhráči. To zahrnuje také funkce automatického obnovení a další integrované mechanismy internetového prohlížeče. Přihlašování je povoleno pouze prostřednictvím služeb Poskytovatele a stránek třetích stran integrovaných Poskytovatelem (např. portály nebo sociální sítě).

Uživatel nesmí za žádných okolností:

 • a) vytvářet nebo používat cheaty, mody, hacky a/nebo software, který mění zážitek z online hry,
 • b) používat software, který umožňuje "data mining" nebo jinak zachycuje či shromažďuje informace mimo běžný rámec užití internetové služby,
 • c) nakupovat nebo prodávat virtuální předměty pocházející ze Služeb Poskytovatele od třetích stran výměnou za skutečné platební prostředky, ani se nesmí pokoušet o výměnu tohoto zboží nebo o sjednávání výše uvedených transakcí.
 • c1) Výjimku v tomto případě tvoří výměna digitálních či tištěných karet a jejich NFT tokeny.

Veškerá práva k virtuálním předmětům použitým v online hrách a získaným za úplatu náleží výhradně Poskytovateli, s výjimkou případů, kdy jsou použity v souladu s těmito podmínkami používání.

Není dovoleno používat soukromé servery, tj. servery uživatelů nebo třetích stran, které umožňují, vytvářejí nebo udržují neoprávněné připojení ke službám Poskytovatele, zejména pomocí programů, jejichž použití nebylo Poskytovatelem výslovně schváleno, nebo které napodobují nebo se snaží napodobit služby Poskytovatele.

5 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ (ZEJMÉNA DISKUSNÍHO FÓRA, CHATU, BLOGU A KOMENTÁŘŮ).

Poskytovatel může uživateli poskytnout různé komunikační prostředky pro vlastní obsah a příspěvky, které může uživatel využívat v rámci podmínek příslušné dostupnosti. Poskytovatel v tomto ohledu poskytuje výhradně technické prostředky pro výměnu informací. Na poskytnutí těchto komunikačních prostředků není žádný nárok.

Uživateli je zakázáno zveřejňovat nebo šířit obsah (např. obrázky, videa, odkazy, jména, texty, názvy) v rámci služeb Poskytovatele, pokud

 • a) porušuje platné zákony nebo je neetický;
 • b) porušuje ochranné známky, patenty, autorská práva, jiná práva průmyslového vlastnictví, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích stran;
 • c) je vulgární, rasistický, oslavující násilí, pornografický nebo může vést ke zkažení mládeže či jinak ohrozit nebo narušit vývoj dětí a mládeže;
 • d) má urážlivý, obtěžující, pomlouvačný charakter nebo jinak poškozuje osobnostní práva fyzické osoby;
 • e) obsahuje řetězové dopisy nebo pyramidové hry;
 • f) vytváří falešný dojem, že je poskytován nebo podporován Poskytovatelem;
 • g) obsahuje osobní údaje třetích stran, které s jejich uváděním nesouhlasily;
 • h) má komerční charakter, zejména reklamní, nebo politický účel.

Uživatel je dále povinen volit vhodné výrazy a nešířit žádný politický či náboženský obsah nebo obsah se sexuálním podtextem..

Poskytovatel si nenárokuje vlastnictví obsahu poskytnutého uživateli. Uživatel nicméně uděluje Poskytovateli trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo používat jím poskytnutý obsah a příspěvky v rámci služeb Poskytovatele. Poskytovatel uvádí, že zadávaný obsah je v optimálním případě podroben kontrole namátkovým způsobem, nejedná se však o spolehlivý způsob kontroly. Uživatel má navíc možnost nahlásit Poskytovateli obsah, který je případně protiprávní. Poskytovatel poté neprodleně zareaguje a v případě potřeby nahlášený obsah upraví nebo odstraní.

6 DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

Pokud má Poskytovatel námitky proti určitému obsahu, musí jej uživatel v případě pochybností neprodleně odstranit. Poskytovatel si vyhrazuje právo tento obsah odstranit sám.

Bez ohledu na všechna ostatní zákonná nebo smluvní práva, zejména právo na ukončení z důvodu podle bodu 8 těchto Podmínek užití, může Poskytovatel podle svého uvážení podniknout jedno nebo více z následujících opatření, pokud existují takové okolnosti, které nasvědčují tomu, že uživatel porušil tyto Podmínky užití nebo příslušné platné doplňující podmínky a pravidla, i pokud uživatel není za porušení odpovědný:

 • a) změnit nebo odstranit obsah,
 • b) příslušného uživatele upozornit,
 • c) oznámit přestupek v příslušné online hře a zveřejnit jméno hráče,
 • d) dočasně zablokovat uživatelský účet a
 • e) vyloučit příslušného uživatele, a to i pro budoucí případy.

Jakmile byl uživatel vyloučen, nemůže si bez předchozího souhlasu Poskytovatele zaregistrovat nový uživatelský účet.

7 ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel odpovídá podle zákonných ustanovení za škodu/ztrátu, kterou uživatel utrpěl a která byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí Poskytovatele.

Jinak je odpovědnost Poskytovatele v souvislosti s nároky na náhradu škody - bez ohledu na právní základ - omezena v souladu s následujícími ustanoveními, pokud není v rámci záruky Poskytovatele stanoveno jinak:

 • Za škody/ztráty způsobené běžnou nedbalostí odpovídá Poskytovatel pouze v případě, že se jedná o porušení podstatných smluvních povinností. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí takové smluvní povinnosti, jejichž splnění je nezbytně nutné k tomu, aby mohla být smlouva řádně plněna, přičemž uživatel by se spoléhal na to, že tyto povinnosti budou splněny. V případě, že Poskytovatel tímto odpovídá za běžnou nedbalost, bude odpovědnost Poskytovatele omezena na takovou škodu/ztrátu, která je předvídatelná a typická pro tento typ smlouvy.
 • Odpovědnost Poskytovatele ve vztahu k datům a/nebo programům ztraceným v důsledku běžné nedbalosti Poskytovatele je omezena na běžné náklady na obnovu, které by uživateli vznikly, kdyby prováděl pravidelné zálohování dat, dle běžných okolností.

Ustanovení uvedená v předchozích odstavcích se přiměřeně vztahují i na povinnost nahradit škodu dle občanského zákoníku.

Výše uvedená zřeknutí se odpovědnosti platí rovněž ve prospěch zástupců Poskytovatele.

Poskytovatel neodpovídá za žádné náklady, které vzniknou uživateli při užívání služeb, které nejsou výslovně nabízeny samotným Poskytovatelem. To platí zejména pro náklady vzniklé v souvislosti s přenosem dat do koncového zařízení uživatele a z něj, jakož i pro případné náklady vzniklé uživateli při používání platebních systémů.

Jakákoli forma výlučné odpovědnosti je vyloučena, pokud jde o poruchy služeb Poskytovatele existující již na začátku poskytování služby.

8 SMLUVNÍ LHŮTA, VÝMAZ UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ

Není-li při registraci výslovně uvedeno jinak, Smlouva o poskytování služeb Poskytovatele se uzavírá na dobu neurčitou. Pokud nebyla sjednána doba určitá, jsou obě strany oprávněny smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu s dvoutýdenní výpovědní lhůtou. Pokud byla sjednána doba určitá, lze smlouvu vypovědět bez udání důvodu pouze po uplynutí této doby. Pokud nedojde k výpovědi, příslušná smlouva na dobu určitou se automaticky prodlužuje o původně sjednanou dobu.

Poskytovatel má právo ukončit smlouvu okamžitě, pokud k tomu existuje závažný důvod. Závažný důvod nastává jestliže:

 • a) uživatel je v prodlení s úhradou poplatků a nezaplatí je, přestože obdržel upomínku, nebo pokud neoprávněně využívá placené služby Poskytovatele,
 • b) existují okolnosti, které naznačují, že jeho chování významně a negativně ovlivňuje herní zážitek ostatních uživatelů,
 • c) uživatel poruší zákon, ustanovení obsažená v oddílech 3, 4 nebo 5 těchto Podmínek užití, doplňující platné podmínky a/nebo Pravidla, a to i pokud za toto porušení není odpovědný.

Každé zrušení/ukončení smlouvy musí být oznámeno písemně. Zrušení vydané e-mailem splňuje požadavek písemné formy. Zrušení lze provést také pomocí funkce integrované na webové stránce dané online hry.

Poskytovatel je oprávněn smazat uživatelský účet, pokud k tomu existují důvody (např. pokud jsou uživatelské účty bez členství delší dobu neaktivní). Příslušné důvody a předpoklady pro vymazání uživatelských účtů si lze přečíst v pravidlech - pokud existují - dané online hry. Poskytovatel je dále oprávněn dle vlastního uvážení smazat uživatelské účty po skončení smlouvy.

Pokud Poskytovatel vypověděl licenční smlouvu z důvodů, za které uživatel neodpovídá, nebo pokud ukončí provozování příslušných služeb Poskytovatele před nabytím účinnosti výpovědi, je uživatel oprávněn požadovat ekvivalent hodnoty jím zaplaceného kreditu za členství Premium, který je dosud na uživatelském účtu, nebo zbývající dobu členství. Karty na hráčském účtu budou smazány bez náhrady.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, každé jednotlivé zakoupení digitálního zboží je vždy novou Smlouvou o nákupu dle bodu 12.

9 ROZHODNÉ PRÁVO, SOUD

Smluvní vztah se řídí českým právem.

10 DOLOŽKA O ÚPLNOSTI A DALŠÍ

Uživatel je oprávněn provést zápočet pouze v případě, že jeho pohledávka je právně vymahatelná (na základě pravomocného rozhodnutí) nebo byla Poskytovatelem schválena či nebyla zpochybněna. Uživatel může uplatnit právo na zádržné pouze v případě, že jsou jeho pohledávky zjištěny na základě této smlouvy.

Poskytovatel zpravidla komunikuje s uživatelem prostřednictvím e-mailu - pokud není v těchto podmínkách užití stanoveno jinak. Uživatel je povinen zajistit, aby e-mailová adresa použitá pro registraci byla pravidelně kontrolována, zda na ní Poskytovatel neposílá zprávy. Pokud uživatel kontaktuje Poskytovatele, musí uvést, o jakou online hru a o jaký uživatelský účet se jedná. Pokud Poskytovatel poskytne uživateli systém pro technickou podporu, je oprávněn dát uživateli pokyn, aby v otázkách podpory komunikoval výhradně prostřednictvím tohoto systému.

Pokud by se ukázalo, že některá jednotlivá ustanovení těchto Podmínek užití jsou neplatná, zbývající ustanovení zůstávají platná. Neplatné ustanovení bude nahrazeno příslušným zákonným ustanovením.

11. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK UŽITÍ

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky užití kdykoli upravit v souladu s tímto ustanovením. Pokud provedeme změny těchto Podmínek užití, zveřejníme revidované Podmínky užití na webových stránkách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Podmínek užití. Pokud s revidovanými Podmínkami užití nesouhlasíte, můžete svůj účet zrušit. Pokud svůj účet nezrušíte před datem účinnosti revidovaných Podmínek užití, bude váš další přístup k Webovým stránkám nebo jejich používání podléhat revidovaným Podmínkám užití.

12. ZAKOUPENÍ DIGITÁLNÍHO ZBOŽÍ

Pokud není výslovně uvedeno jinak, každé jednotlivé zakoupení digitálního zboží je vždy novou Smlouvou o nákupu.

Uživatel může zakoupit práva k využívání kusu softwaru, který je buď již dostupný, nebo bude vydán později, což umožňuje instalaci a používání online hry, kterou nabízí Poskytovatel buď v době nákupu, nebo později.

Poskytovatel následně poskytne klientský software již dostupné online hry uživateli ke stažení. Pokud během nákupu práv k používání není online hra dostupná (předobjednávka), Poskytovatel na stránce s objednávkou uvede datum uvedení a tou dobou poskytne přístup.

Datum uvedení by mělo být vnímáno jako nezávazné datum dodání. Je-li to odůvodněno, zejména za účelem vyřešení problémů, je Poskytovatel oprávněn posunout datum vydání na datum nejpozději tři měsíce po původně stanoveném datu vydání.

Uživatel souhlasí s uzavřením smlouvy o nákupu práv na užívání klientského softwaru výběrem klientského softwaru (nebo balíčku zahrnujícího klientský software a jiné digitální zboží) pro příslušnou online hru na stránkách obchodu nabízených Poskytovatelem a kliknutím buď na příslušné tlačítko „Koupit“ nebo podobně označené tlačítko.

Smlouva se uzavírá Poskytovatelem zasláním uživatelského potvrzení smlouvy na e-mailovou adresu, kterou uživatel/ka uvedl/a. Licenční smlouvu lze rovněž uzavřít když Poskytovatel vytvoří uživatelský účet a propojí jej s e-mailovou adresou uvedenou uživatelem po dokončení platebního procesu. Poskytovatel to v takovýchto jednotlivých případech uvede.

Obsah a rozsah licenční smlouvy uzavřené jsou stanoveny v bodě 3 Podmínek užití.

Uživatel si může zakoupit virtuální měnu, jejichž použití je omezeno na uživatelský účet, ze kterého byl dokončen platební proces. Tato prémiová měna nebo digitální předměty může mít v každé online hře různý název.

Uživatel souhlasí s uzavřením smlouvy o nákupu prémiové měny výběrem nabídky, kterou chce koupit, ze stránky v obchodě poskytnuté Poskytovatelem a následným kliknutím na příslušné tlačítko „Koupit“ nebo podobně označené tlačítko.

Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Poskytovatel přičte na uživatelův účet prémiovou měnu.

Připsáním prémiové měny na účet uživatele mu Poskytovatel poskytuje obyčejné, nepřenosné právo omezené smluvní dobou získávat virtuální zboží („předměty z obchodu“) či prémiové služby nabízené Poskytovatelem v příslušné online hře (blíže popsáno v samotné hře) za předpokladu, že prémiová měna nacházející se na účtu uživatele stačí na daný nákup. „Prémiová měna“ bude stržena z uživatelova účtu v částce odpovídající hodnotě předmětu z obchodu nebo prémiové služby.

Právo uživatele na získanou prémiovou měnu končí společně s ukončením licenční smlouvy regulované Podmínkami užití. V případě, kdy je uživatelský účet zablokován podle ustanovení 6 Podmínek užití, má Poskytovatel nárok odmítnout vykonání takového práva po dobu trvání blokace.

Právo využívat předměty z obchodu nebo prémiové služby získané podle ustanovení 12 končí společně s ukončením licenční smlouvy regulované těmito Podmínkami. Uživatel nemá nárok využívat předměty z obchodu či prémiové služby po minimální dobu, pokud minimální dobu nestanovil popis předmětu z obchodu nebo prémiové služby v době, kdy byl nákup prováděn.

Uživatel si může zakoupit virtuální předměty a prémiové služby buď jednotlivě, nebo v balíku. Tyto předměty a prémiové služby mohou být používány pouze v rámci příslušné online hry a obecně jen pro uživatelský účet, který provedl danou platbu. Výjímkou jsou pouze předměty převoditelné za uvedených okolností na jiný herní účet. Uživatel má právo používat takové předměty jen pokud je získal v souladu s těmito Podmínkami užití.

Uživatel souhlasí s uzavřením smlouvy o nákupu předmětu nebo prémiové služby výběrem předmětu nebo prémiové služby, kterou chce koupit, ze stránky v obchodě poskytnuté Poskytovatelem a následným kliknutím na příslušné tlačítko „Koupit“ nebo podobně označené tlačítko.

Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Poskytovatel přičte na uživatelův předměty nebo poskytne prémiové služby.

Právo využívat předměty nebo prémiové služby končí společně s ukončením licenční smlouvy regulované Podmínkami užívání. Uživatel nemá nárok využívat předměty či prémiové služby po minimální dobu, pokud minimální dobu nestanovil popis předmětu nebo prémiové služby v době, kdy byl nákup prováděn.

Nákup příslušného digitálního zboží a prémiových služeb se provádí prostřednictvím Poskytovatelů platebních služeb integrovaných Poskytovatelem, kteří uživateli obvykle nabízejí různé způsoby platby („platební metody“). Uživatel si může vybrat svou preferovanou platební metodu z těch dostupných a bere na vědomí, že smlouva o provedení transakce uzavřená s jeho preferovaným poskytovatelem platebních služeb bude obecně založena na podmínkách daného poskytovatele.

Nebylo-li účinně vykonáno zákonné právo o odstoupení od smlouvy, je navrácení platby za nevyužitou prémiovou měnu nebo zbývající nevyužitou dobu členství možné pouze v souladu s ustanovením 8 Podmínek užití.

Pokud bylo zákonné právo a odstoupení od smlouvy účinně vykonáno, Poskytovatel provede platbu stejným prostředkem, jakým platbu provedl uživatel. Pokud to není možné, bude náhrada zaslána ve prospěch bankovního účtu oprávněné osoby.

Poskytovatel vrátí uživateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

12.1 SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ DIGITÁLNÍHO ZBOŽÍ - HRACÍCH KARET

Při každém zakoupení nastává nová emise karet.

Popis, vizuální podoba a funkce karet se mohou měnit, ale vždy tak, aby nové funkce karty odpovídaly její hodnotě. Uživatel souhlasí, že hodnotu karty to nemění.

Některé karty nemusí mít dočasně přidělenou vizuální podobu, ta může být doplněna a uživatel souhlasí, že hodnotu karty to nemění.

Funkce některých karet nemusí být ve hře zpřístupněny. Takovou kartu nelze uplatnit ani spotřebovat. Uživatel si ji může ponechat do doby než bude funkce zpřístupněna, nebo ji může vyměnit za jinou kartu ve stejné hodnotě. Jejich výběr poskytneme po vyžádání formou technické podpory na https://outspacegame.com/support/.

Karty které budou ve hře změněny je možné vyměnit za jiné náhodné karty stejného typu, nebo za kartu která bude ve chvíli výměny jako možná alternativa nabízena Poskytovatelem. Tato nabídka může být provedena po vyžádání formou technické podpory na https://outspacegame.com/support/.

13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNÍ

Nejedná-li se o případ kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující(Uživatel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 13 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li uživatel od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Za navrácení prostředků nebude účtován žádný poplatek.

Poskytovatel vrátí uživateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Poskytovatel může dle vlastního uvážení před konkrétním nákupem Uživatele vyžadovat uživatelův "Souhlas o se smluvním plněním před vypršením období na odstoupení", kterým se Uživatel vzdává práva na odstoupení ze smluvního plnění ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud je tento souhlas vyžádán, vždy podmiňuje provedení konkrétního nákupu. Nákup bez takového souhlasu nelze provést a každý nákup provedený v čase kdy byl tento souhlas vyžadován bude považován za nákup provedený s tímto souhlasem.

Poskytovatel bude vyžadovat souhlas "Souhlas o se smluvním plněním před vypršením období na odstoupení" nevýhradně v těchto případech:

 • a) Uživatel již uplatnil nárok na odstoupení od kupní smlouvy v této nebo jiné hře Poskytovatele.
 • b) Uživatel je označen poskytovatelem platební služby jako rizikový.

13.1 FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Formulář pro odstoupení od smlouvy(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu).AdresátPoskytovatel služby outspacegame.com
Kateřina Ottová
Jakubské Náměstí 6
Brno 60200
Czech Republic
IČ:87643871
support@outspacegame.com
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto digitálního zboží:Datum objednání:Číslo objednávky:Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:A budou navráceny zpět způsobem:Jméno a příjmení spotřebitele:Adresa spotřebitele:Email:Telefon:V místě dne, Podpis:

14. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Lhůta pro uplatnění práv je 12 měsíců.

Poskytovatel ručí jen za vady v doručení digitálního obsahu.

Digitální obsah je považován za doručený okamžikem odemčení digitálního obsahu ve hře (otevření balíčku karet, připsáním karet do seznamu dostupných karet v balíčku).

Za vadné plnění se nepovažuje vlastnost užívaných digitálních předmětů v průběhu hry. Takové vlastnosti mohou mít v různých fázích hry jiný účinek, nebo se jejich vlastnosti mohou měnit v rámci změny pravidel hry provedených poskytovatelem. Některé digitální předměty mohou být v některých částech hry zakázány.

Vadu plnění je možné reklamovat na adrese support@outspacegame.com. Poskytovatel sjedná bezodkladně nápravu plnění. Pokud náprava nebude možná, může nabyvatel od smlouvy odstoupit.

14. KOMPATIBILITA

Hru je možné hrát na počítači s operačním systémem Linux nebo Windows umožňujícím připojení k internetu s využitím internetového prohlížeče Chrome, Firefox nebo Edge v aktuální verzi.

Minimální požadavky:

 • Procesor s kmitočtem 2GHz
 • Grafické karta podporující technologii OpnGL a WebGL
 • 1GB volného místa na HDD
 • 4 GB RAM
 • Internetové připojení 50Mb/s
 • Nativní rozlišení displeje minimálně 1200px x 1200px

Užití aplikace se provádí přihlášením přes internetový proglížeč na webové stránce aplikace https://outspacegame.com, nebo jiných uvedených adresách.

15. KONTAKT

Můžete nás kontaktovat na adrese support@outspacegame.com

Tato stánka používá cookies abyhom mohli personalizovat obsah a taky reklamy. Aby umožnila funkce sociálních sítí jako je like nebo sdílení, a abychom mohli měřit návštěvnost. Taky sdílíme údaje o návštěvách stránky s ostatními sociálními sítěmi, reklamkami a těmi kdo data analyzují. Ti je pak mohou kombinovat s dalšími údaji které už mají. Pokud budeš dále používat tuto stránku, tak s tímto užitím cookies souhlasíš.